தேர், தேர் முட்டி திருப்பணி வரவு செலவு அறிக்கை!

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் தேர் மற்றும் தேர் முட்டி திருப்பணிக்கான செலவு அறிக்கையினை வெளியிடுகின்றோம் என்பதை எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களுக்கு அறியத்தருகின்றோம்.

தேர் திருப்பணி
கொட்டகை அமைத்த செலவு
25-04-21 – சாரங்கன் ஒப்பந்தம் தெட்சணை-          5,000ரூபா
தேர் கொட்டகை போஸ்ற்- 4 –                                32,400ரூபா
அரசமரம் வெட்டிய கூலி சங்கர்-                            3,000ரூபா
பைப் ஏற்றிய கூலி- சங்கர் –                                      5,000ரூபா
தேர் கொட்டகை பைப் மற்றும் தகரம்-              249,600ரூபா
தகரம் – பெப் ஏற்றுக்கூலி-                                         5,000ரூபா
27-04-21- சீமெந்து கல்அறுத்த கூலி-                     15,000ரூபா
சாரம் போட்ட கூலி – –                                              45,000ரூபா
கொட்டகை போட்ட கூலி –                                     85,000ரூபா
சாப்பாடு யோகநாதன்  –                                             4,600ரூபா
கொங்கிறீற் போட்ட சீமெந்து- 15 –                         15,000ரூபா
கொங்கிறீற் போட்டது சீமெந்து- 20-                      20,000ரூபா
தடி ஏற்றிய கூலி சங்கர்-                                            2,500ரூபா
கல் அறுத்த கூலி – நமச்சி –                                       5,200ரூபா
கொங்கிறீற் போட்டது -சோடா, தேனீர் –                2,500ரூபா
தேர் பனர் அடிச்சது-                                                    3,500ரூபா
29-04- சாரங்கன் நாள் வேலை தெட்சணை –       `15,000ரூபா
03-05-21- ஒரு டிப்பர் சல்லி –                                    36,000ரூபா
04-05-21- ஒரு டிப்பர் கண்டகல்லு –                        24,000ரூபா
சீமெந்து . வாளி, சவள் –                                           16,925ரூபா
கொங்கறீற் சீமெந்து –                                               12,900ரூபா
ஒரு ரக்டர் சல்லி அம்பன் ராஜன்-                         12,000ரூபா
கொங்கிறீற் போட்ட கூலி நமச்சி –                        12,000ரூபா
சாப்பாடு – தேனீர் – சோடா –                                      3,000ரூபா
சீமெந்து ஏற்றிய கூலி சங்கர் –                                    800ரூபா
கயிறு – தடி ஏற்றிய கூலி சங்கர்-                            8,900ரூபா
லைற் வயர் , பல்ப் வாங்கியது –                             5,900ரூபா
23-07-21- அச்சுப்பார் வைத்த நாள் தெட்சணை- 14,000ரூபா
18-10-21- கிடுகு கொட்டகை திருத்தம் –               25,000ரூபா
03-11-21- தேர் இருப்பு கருங்கல் தூண் 4 –            80,000ரூபா
தேர்  பித்தளை திருவாசி வேலைகள்-              210,000ரூபா
தேர் தொம்பை(பாகமாலை)  –                               78,500ரூபா
தேர் கலசம் – 2 , சூலம் – 1-                                      85,000ரூபா
03-03- 4 வெற்றுப் பரல் வாங்கியது –                    12,800ரூபா
ஏற்றுக்கூலி  –                                                             1,200ரூபா
தேர் 108 மணி வாங்கியது –                                   45,000ரூபா
மணி பட்டம் வாங்கியது –                                       2,500ரூபா
19-03- கோலட் போட் -02-                                       40,000ரூபா
தேர் வடம்  –                                                              39,000ரூபா
கம்பி ஆணி தேர் –                                                   13,800ரூபா
பவளக்கால் விழா சாமான்கள் –                          11,700ரூபா
பவளக்கால் விழா தெட்சணை –                          29,500ரூபா
பவளக்கால் விழா உபசரணை –                            3,000ரூபா
பவளக்கால் கிரேன் கூலி –                                   35,000ரூபா
சில்வர் பைப் ஓட்டோ –                                         17,000ரூபா
தேர் கொட்டகை பிரித்து அடைத்த கூலி –         5,000ரூபா
தேர் கோல்ட் சீற் – 1-                                              35,000ரூபா
தேர் பலகை 4-                                                         20,000ரூபா
தேர் புதிய யக் வாங்கியது –                                 50,000ரூபா
தேர் வெள்ளோட்டம் பதக்கம் –                         101,500ரூபா
தேர் வெள்ளோட்ட விழா நோட்டீஸ் –             14,400ரூபா
தேர் வெள்ளோட்ட வாழ்த்து மடல் –                  3,100ரூபா
தேர் வெள்ளோட்ட விழா தெட்சணை –         230,000ரூபா
தேர் வெள்ளோட்ட விழா வேட்டிகள் –            43,800ரூபா
தேர் வெள்ளோட்ட விழா பொன்னாடைகள்-19,900ரூபா
தேர் வடம் நனைத்த வாகனக் கூலி –                1,000ரூபா
தேர் வெளியிட கொங்கிறீற் போட்ட கூலி-    23,500ரூபா
இந்திய ஆசாரிக்கு கொடுத்தது –                     150,000ரூபா
சாரங்கனிடம் கொடுத்த தொகை-               8,650,000ரூபா
மொத்தச் செலவு   –                  10,735,925ரூபா

தேர் முட்டி அமைத்த செலவு
11-05-21- கம்பி – நகுலர் கடை –                          164,400ரூபா
25-06-21 – சீமெந்து செல்வராசா கடை-             12,000ரூபா
25-06-21- சீமெந்து காளியம்மா- 20 –                   22,000ரூபா
சீமெந்து ஏற்றிய கூலி சங்கர்-                              2,400ரூபா
25-06-21- ஒரு டிப்பர் கண்ட கல்லு-                   24,000ரூபா
25-06-21- கல் அறுத்த கூலி –                                 6,000ரூபா
05-07-21 நகுலர் கடை சீமெந்து-                         35,000ரூபா
05-07- நகுலர் கடை சீமெந்து-                             65,000ரூபா
05-07-21- சீமெந்து ஏற்றிய கூலி-                          2,400ரூபா
05-07-21- ஒரு டிப்பர் சல்லி –                               36,000ரூபா
10-07-21- சீமெந்து காளியம்மா – 10 –                 10,000ரூபா
12-08- கம்பி – நகுலர் கடை  –                              38,685ரூபா
12-08-21- கம்பி ஏற்றுக்கூலி   –                             2,500ரூபா
13-08-21- சீமெந்து காளியம்மா – 15-                 15,000ரூபா
12-10- சீமெந்து காளியம்மா –                            11,800ரூபா
சீமெந்து ஏற்றிய கூலி –                                       2,400ரூபா
18-10-21- மணல் ஏற்றியது –                              17,500ரூபா
25-10- சீமெந்து காளியம்மா –                            11,800ரூபா
28-10-21- சீமெந்து காளியம்மா –                       11,800ரூபா
சீமெந்து ஏற்றிய கூலி சங்கர் –                           3,000ரூபா
30-10-21- கம்பி – நகுலர் கடை  –                      113,625ரூபா
30-10- சீமெந்து நகுலர் கடை –                          23,600ரூபா
30-10-21- ஒரு டிப்பர் கண்ட கல்லு –                25,000ரூபா
01-11-21- சீமெந்து காளியம்மா – 10-                 12,500ரூபா
சீமெந்து ஏற்றுக்கூலி சங்கர்-                             4,500ரூபா
03-11-21- சீமெந்து 22 பைக்கற் –                        26,000ரூபா
ஏற்றுக்கூலி –                                                         2,000ரூபா
06-11-21- சீமெந்து காளியம்மா 20 –                 23,000ரூபா
01-12-21- மணல் 25 லோட்- பத்தையா-          38,500ரூபா
01-12-21- சீமெந்து – 10 பை –                              12,500ரூபா
02-12-21- மணல் 18 லோட்- பத்தையா –         27,000ரூபா
10-01-22- கம்பி – நகுலர் கடை –                      351,160ரூபா
10-01-22- சீமெந்து – நகுலர் கடை –                  13,750ரூபா
13-01-22- சீமெந்து – நகுலர் கடை –                  13,750ரூபா
ஏற்றுக்கூலி –                                                         3,000ரூபா
31-01-22- ஒரு டிப்பர் சல்லி –                             36,500ரூபா
01-02-22- சீமெந்து காளியம்மா  –                     29,400ரூபா
சீமெந்து ஏற்றிய கூலி –                                       2,000ரூபா
01-02-21- மணல் 18 லோட் பத்தையா –          27,000ரூபா
02-02- மணல் 6 லோட் பத்தையா –                   9,000ரூபா
07-02- சீமெந்து காளியம்மா – 20-                     29,400ரூபா
ஏற்றுக்கூலி –                                                         2,000ரூபா
25-02- ஒரு டிப்பர் கண்டகல்லு –                      26,500ரூபா
27-02- சீமெந்து காளியம்மா – 20 –                    29,400ரூபா
ஏற்றுக்கூலி –                                                         1,800ரூபா
28-02- ஒரு டிப்பர் சல்லி –                                  37,500ரூபா
07-03- ஒரு டிப்பர் சல்லி –                                  37,500ரூபா
07-03- சீமெந்து நகுலர் கடை 55 பை-             79,750ரூபா
ஏற்றுக்கூலி –                                                         2,500ரூபா
08-03- கம்பி, கொங்கிறீற் தரப்பாள்  –              32,500ரூபா
16-03- மணல் 10 லோட் – அருணகிரி –           15,000ரூபா
16-03- கம்பி, வாளி, சவள் –                               52,280ரூபா
16-03- சீமெந்து காளியம்மா – 50 பை-             97,500ரூபா
ஏற்றுக்கூலி –                                                         2,500ரூபா
கொங்கிறீற் சோடா – பிஸ்கட் –                         1,250ரூபா
16-03- ஒரு டிப்பர் சல்லி –                                  48,000ரூபா
சீமெந்து நகுலர் கடை –                                     37,700ரூபா
22-03- கம்பி- சீமெந்து நகுலர் கடை –            161,700ரூபா
04-04- சீமெந்து 20 பொன்னம்பலம் –               49,000ரூபா
பொலித்தீன் தரப்பாள் –                                        5,200ரூபா
21-04- 16 மி.மீற். கம்பி 32 –                               161,370ரூபா
23-05-22- கம்பி – செல்வராசா கடை –              23,400ரூபா
ஏற்றுக்கூலி சங்கர்  –                                            3,500ரூபா
இறக்கிய கூலி  –                                                   1,000ரூபா
சீமெந்து நகுலர் கடை –                                     36,000ரூபா
ஏற்றுக்கூலி –                                                         4,000ரூபா
ஒரு டிப்பர் சல்லி   –                                          115,000ரூபா
சீமெந்து நகுலர் கடை 100 பை –                    300,000ரூபா
சீமெந்து இறக்கிய கூலி –                                   5,000ரூபா
ஓடு நகுலர் கடை –                                           333,000ரூபா
கட்டர் பிளேட் செல்வராசா கடை –                  1,800ரூபா
சீமெந்து கம்பி நகுலர் கடை –                        216,000ரூபா
கோபிபச தீராந்தி மரம் –                                  277,500ரூபா
ஏற்றுக்கூலி –                                                       18,000ரூபா
பனை மரம் – கோப்பிசம் –                               181,500ரூபா
பனைமரம் ஏற்றுக்கூலி –                                    7,000ரூபா
சீமெந்து 20 பை –                                                 60,000ரூபா
சீமெந்து 30 பை நகுலர் கடை –                        76,000ரூபா
சீமெந்து ஏற்றுக்கூலி –                                        4,000ரூபா
சீமெந்து 50 பை நகுலர் கடை –                      150,000ரூபா
சீமெந்து ஏற்றுக்கூலி  –                                       9,000ரூபா
ஒரு டிப்பர் சல்லி  –                                          125,000ரூபா
மணல் கல் மரம் ஏற்றிய ரக்டர் கூலி-          10,000ரூபா
சீமெந்து 80 பை நகுலர் கடை –                     240,000ரூபா
சீமெந்து ஏற்றுக்கூலி –                                       9,000ரூபா
முகட்டு ஓடு மிகுதி –                                          4,500ரூபா
செல்வராசா கடை சீமெந்து 10 –                     33,000ரூபா
கோப்பிசம் போட்ட கூலி –                             223,000ரூபா
மணிமண்டப வயறிங் ராகவன் –                 151,000ரூபா
லைற் வாங்கியது பத்தையா –                       13,860ரூபா
மட மோட்டர் திருத்தியது –                              3,870ரூபா
சொலிக்கிராம் மண்ணெண்ணெய் –             27,000ரூபா
சொலிக்கிராம் அடித்த கூலி –                        12,000ரூபா
சீமெந்து கம்பி பெயின்ற் –                             385,700ரூபா
சீமெந்து செல்வராசா கடை- அருணகிரி-   40,560ரூபா
அப்பனுக்கு கொடுத்த தொகை  –             1,822,500ரூபா
மொத்தச் செலவு  –                7,120,510ரூபா

இதுவரையுள்ள மொத்தச் செலவு – 10,735,925 + 7,120,510 = 17,856,435/=
இதுவரையுள்ள மொத்த வரவு  – 15,770,040/=

பற்றாக்குறையாகவுள்ள தொகை  – 2,086,395 ரூபா

முருகையாவின் மெய்யடியார்களே!
தேர் மற்றும் தேர் முட்டி திருப்பணிக்கான செலவு அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளோம். இதில் ஏதும் தவறுகள் இருந்தால் நிர்வாக சபை பொருளாளருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு பணிவன்புடன் வேண்டுகின்றோம்.

நிர்வாக சபையினர்