ஜனவரி மாத வரவு செலவு அறிக்கை!- 2021

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2021 –ஜனவரி மாத வரவு – செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம் என்பதனை எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களுக்கு அறியத் தருகின்றோம்.

வரவுகள்
01-01-21- ஆ.மயில்வாகனம்- அவு.- சங்காபிஷேக உற்ச- 27,000 ரூபா
01-01- ஆ.மயில்வாகனம் வெள்ளி அன்னதானம்  –          10,000 ரூபா
01-01- சு.சக்திவேல் – லண்டன் – நன்கொடை –                   1,000 ரூபா
01-01- ஆ.அழகராசா குடும்பம்- நா.மேற்கு- நித்.பூஜை –   25,000 ரூபா
01-01- ந.நாராயணன்- லண்.- காளி வடை தேசி மாலை-      800 ரூபா
05-01- ம.கணநாதன்- நா.மேற்கு- காளி வி.பூஜை –              2,000 ரூபா
08-01- ஆ.மயில்வாகனம்-அவு.- வெள்ளி அபி.அன்ன.-    25,000 ரூபா
08-01- சு.கிருபாகரன்- லண்.- காளி அபிஷேகம் –                 7,000 ரூபா
08-01- சு.கிருபாகரன் – லண்.- பிரசாத பூஜை –                       2,000 ரூபா
08-01- ர.விதுஸ் – லண்டன்- காளி வடை தேசி மாலை –     800 ரூபா
09-01- ர.விதுஸ்- லண்டன்- பிறந்தநாள் பிரசாத பூஜை-    1,000 ரூபா
09-01- ர.விதுஸ்- லண்டன்- பிறந்தநாள் நன்கொடை –      1,000 ரூபா
10-01- ந.செல்வராசா- நா.கிழக்கு- அமுது பூஜை –                 500 ரூபா
12-01- ர.விதுஸ்- லண்டன்- காளி வி.பூஜை –                       2,000 ரூபா
14-01- ஆ.அழகராசா குடும்பம்- நா.மே.- தைப்பொங்கல்- 2,500 ரூபா
14-01- ஏ.கணேசபிள்ளை- நா.கிழக்கு- பிரசாத பூஜை –      1,000 ரூபா
14-01- க.முருகேசு- நா.கிழக்கு- ஐயனார் அபிஷேகம் –   18,000 ரூபா
15-01- ஆ.அழகராசா குடும்பம்- வெள்ளி அபி.அன்ன-      25,000 ரூபா
15-01- ந.கனகம்மா – நா.மே. – காளி வடை தேசி மாலை-  800 ரூபா
19-01- பா.பிரதீபன் – நா.கிழக்கு – காளி வி.பூஜை –             2,000 ரூபா
22-01- சி.உமாசங்கர்- அவு. வெள்ளி அபி.அன்னதான –  25,000 ரூபா
22-01- தரன் மோகனா –  நா.மேற்கு- பிரசாத பூஜை –         3,000 ரூபா
22-01- ஏ.கணேசபிள்ளை – நா.கிழக்கு – பிரசாத பூஜை –   3,000 ரூபா
22-01- ந.நாராயணன்- லண்.- காளி வடை தேசி மாலை –   800 ரூபா
23-01- ஆ.மயில்வாகனம்- அவு.- கார்த்திகை உற்ச –       25,000 ரூபா
23-01- நாள்வலைகாரர் – நா.வடக்கு- பிரசாத பூஜை –       3,000 ரூபா
26-01- கெ.மிதுசன் – அவுஸ்.- காளி வி.பூஜை –                   2,000 ரூபா
27-01- கணன் ஹோம்ஸ் நிறு.- அவுஸ்.- பிர. பூஜை-         3,000 ரூபா
28-01- கதிரேசு மலர்வேணியம்மா- வல்.- தைப்பூசம்-    30,000 ரூபா
28-01- வே.கந்தசாமி- நா.மேற்கு – பிரசாத பூஜை –             1,000 ரூபா
29-01- க.வள்ளிப்பிள்ளை- அவு.- வெள்ளி அபி.அன்ன. – 25,000 ரூபா
29-01- செ.மதுசன் – லண்டன் – பிரசாத பூஜை –                  1,500 ரூபா
29-01- ந.நாராயணன் – லண்டன்- காளி வி.பூஜை –               800 ரூபா
2021 ஜனவரி மாத மொத்த வரவு – 277,500 ரூபா

செலவுகள்
01-01-21- சங்காபிஷேக உற்சவ குரு.தெட்சணை- 3,000 ரூபா
01-01- சங்காபிஷேக பிரசாதம் –                                 1,800 ரூபா
01-01- சங்காபிஷேக பழவகை சாமான் –                 1,450 ரூபா
01-01- சங்காபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                2,675 ரூபா
01-01- வெள்ளி அன்னதானம் –                                 10,000 ரூபா
01-01- உற்சவ சாத்துப்படி –                                         5,000 ரூபா
01-01- பாட்டுக்காரர் செலவு –                                        500 ரூபா
01-01- உற்சவ உதவி ஐயர் –                                       2,000 ரூபா
01-01- காளி வடை தேசி மாலை –                                580 ரூபா
05-01- செவ்வாய் காளி விஷேட பூஜை –                1,500 ரூபா
08-01- வெள்ளி அபி. குரு.தெட்சணை –                   2,000 ரூபா
08-01- அபிஷேக பிரசாதம் –                                       1,800 ரூபா
08-01- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                       1,185 ரூபா
08-01- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –                        2,500 ரூபா
08-01- வெள்ளி அன்னதானம் –                                10,000 ரூபா
08-01- உதவி ஐயர் –                                                      1,500 ரூபா
08-01- காளி வடை தேசி மாலை –                               620 ரூபா
08-01- காளி அபிஷேக குரு.தெட்சணை –              1,000 ரூபா
08-01- காளி அபிஷேக பிரசாதம் –                            1,800 ரூபா
08-01- காளி அபிஷேக பழவகை –                               380 ரூபா
08-01- காளி அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –                340 ரூபா
08-01- பிரசாத பூஜை சு.கிருபாகரன் –                      1,800 ரூபா
09-01- பிரசாத பூஜை – ர.விதுஸ் –                               900 ரூபா
10-01- அமுது பூஜை – ந.செல்வராசா –                       450 ரூபா
12-01- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                           1,500 ரூபா
14-01- தைப்பொங்கல் பிரசாத பூஜை –                    1,800 ரூபா
14-01- வெற்றிலை பழம்  –                                            400 ரூபா
14-01- பிரசாத பூஜை – ஏ.கணேசபிள்ளை –               900 ரூபா
14-01- ஐயனார் அபி.குரு.தெட்சணை –                   2,000 ரூபா
14-01- ஐயனார் அபிஷேக பிரசாதம் –                     1,800 ரூபா
14-01- ஐயனார் அபிஷேக பழவகை –                     1,300 ரூபா
14-01- ஐயனார் அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்-        2,500 ரூபா
14-01- ஐயனார் அபிஷேக உதவி ஐயர் –                 1,500 ரூபா
15-01- வெள்ளி அபி. குரு.தெட்சணை –                   2,000 ரூபா
15-01- அபிஷேக பிரசாதம் –                                       1,800 ரூபா
15-01- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                       1,360 ரூபா
15-01- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –                        2,500 ரூபா
15-01- வெள்ளி அன்னதானம் –                                13,720 ரூபா
15-01- வெள்ளி உதவி ஐயர் –                                     1,500 ரூபா
155-01- காளி வடை தேசி மாலை –                             590 ரூபா
19-01- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                           1,500 ரூபா
22-01- வெள்ளி அபிஷேக குரு.தெட்சணை –         2,000 ரூபா
22-01- அபிஷேக பிரசாதம் –                                       1,800 ரூபா
22-01- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                       1,270 ரூபா
22-01- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –                        2,500 ரூபா
22-01- வெள்ளி அன்னதானம் –                               13,200 ரூபா
22-01- வெள்ளி உதவி ஐயர் –                                    1,500 ரூபா
22-01- காளி வடை தேசி மாலை –                              600 ரூபா
22-01- பிரசாத பூஜை த.மோகனா –                          2,700 ரூபா
22-01- பிரசாத பூஜை – ஏ.கணேசபிள்ளை –            2,700 ரூபா
23-01- கார்த்திகை உற்சவ குரு.தெட்சணை-        3,000 ரூபா
23-01- கார்த்திகை பிரசாதம் –                                   1,800 ரூபா
23-01- கார்த்திகை பழவகை சாமான் –                   1,120 ரூபா
23-01- கார்த்திகை தேங்காய் இளநீர் –                    2,500 ரூபா
23-01- கார்த்திகை உற்சவ சாத்துப்படி –                 5,000 ரூபா
23-01- படிப்புக்காரர் சாப்பாடு –                                    670 ரூபா
23-01- புராணப்படிப்பு செலவு –                                 1,000 ரூபா
23-01- பாட்டுக்காரர் செலவு –                                      500 ரூபா
32-01- கார்த்திகை உதவி ஐயர் –                             2,000 ரூபா
23-01- பிரசாத பூஜை – நாள்வலைகாரர் –              2,700 ரூபா
26-01- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                        1,500 ரூபா
27-01- பிரசாத பூஜை – கணன் ஹோம்ஸ் –          2,700 ரூபா
28-01- தைப்பூச உற்சவ குரு.தெட்சணை –           3,000 ரூபா
28-01- தைப்பூச பிரசாதம் –                                        1,800 ரூபா
28-01- தைப்பூச பழவகை சாமான் –                        2,020 ரூபா
28-01- தைப்பூச தேங்காய் இளநீர்                           2,500 ரூபா
28-01- பொங்கல் சாமான்கள் –                                 4,245 ரூபா
28-01- உற்சவ சாத்துப்படி –                                       5,000 ரூபா
28-01- உற்சவ உதவி ஐயர் –                                     2,000 ரூபா
28-01- பிரசாத பூஜை – வே.கந்தசாமி –                      900 ரூபா
29-01- வெள்ளி அபிஷேக குரு.தெட்சணை –       2,000 ரூபா
29-01- அபிஷேக பிரசாதம் –                                     1,800 ரூபா
29-01- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                     1,260 ரூபா
29-01- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –                      2,500 ரூபா
29-01- வெள்ளி அன்னதானம் –                              10,000 ரூபா
29-01- வெள்ளி உதவி ஐயர் –                                   1,500 ரூபா
29-01- காளி வடை தேசி மாலை –                             600 ரூபா
29-01- பிரசாத பூஜை – செ.மதுசன் –                       1,350 ரூபா
31-01- அபிஷேக சாமான்கள் –                                5,820 ரூபா
31-01- தேங்காய் எண்ணெய்- 20 லீற். –                 8,900 ரூபா
31-01- அன்னதான விறகு –                                     2,500 ரூபா
31-01- அபிஷேக பால் வாங்கியது –                         810 ரூபா
31-01- மாலைகள் வாங்கியது –                              6,000 ரூபா
31-01- மோட்டர் திருத்தம் சுவிச் –                            900 ரூபா
31-01- மின்சார கட்டணம் –                                     3,195 ரூபா
31-01- குருக்கள் சம்பளம் –                                    25,000 ரூபா
31-01- கருமபீட அலுவலர் சம்பளம் –                 20,000 ரூபா
31-01- காவலாளர் சம்பளம் –                                   5,000 ரூபா
2021 ஜனவரி மாத மொத்தச் செலவு –          266,810 ரூபா

2021- ஜனவரி மாத மொத்த வரவு – 277,500 ரூபா
2021- ஜனவரி மாத மொத்தச் செலவு – 266,810 ரூபா

2021 ஜனவரி மாதக் கையிருப்பு – 10,690 ரூபா

2020 டிசம்பர் மாத அறிக்கையின் படி பற்றாக்குறை – 22,397 ரூபா
2021 ஜனவரி மாத அறிக்கையின் படி கையிருப்பு – 10,690 ரூபா

தற்போதைய பற்றாக்குறை – 22,397 – 10,690  = 11,707 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
2021ம் ஆண்டிற்குரிய ஜனவரி மாதக் கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபை பொருளாளருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

நிர்வாக சபையினர்